اندازه گیری ضرایب انباشت پرتوهای گاما با انرژی های کمتر از آ5Me در آب با استفاده از کد MCNP4cبا در نظر گرفتن قابش قرمزی و اثر اندازه چشمه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0