بررسی اثرات تخریبی تابش نوترون بر بلور HPGe با استفاده از مدل Kinchin-Pease و کد MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0