واپیچش طیف گاماها و محاسبه نسبت نوترون به گامای MeV 4.438 چشمه Am- Be 241

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0