روشی جدید برای افزایش کنتراست تصویر تشدید مغناطیسی از دزیمتر ژل- پلیمری MAGICA: حذف آرتیفکت مغناطیس پذیری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0