ارزیابی مولفه های پراکندگی و نفوذ در کولیماتور HEGP دوربین گامای DST-XLi در تصویربرداری ید ۱۳۱

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0