بررسی پارامترهای فیزیکی مدلهای هم چگالی و هم فشار ایده احتراق جرقه مرکزی در همجوشی محصورشدگی لختی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0