اندازه گیری مقادیر دز حاصل از سیم های ایریدیوم-۱۹۲ با آهنگ دز پایین در کاشت تک صفحه در سیستم پاریس با استفاده از پلیمرژلدزیمتری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0