محاسبه ی چگالی تراز هسته ای و پارامتر قطع اسپین با استفاده از فرمول بت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0