بررسی پتانسیل هسته ای قوی در مزون های سنگین با حل معادله ی لیپمن-شوئینگر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0