طراحی آرام کننده و تکثیر کننده برای نوترونهای حاصل از واکنش D-T جهت استفاده در BNCT
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (336.47 K)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0