طراحی آرام کننده و تکثیر کننده برای نوترونهای حاصل از واکنش D-T جهت استفاده در BNCT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0