محاسبه تغییرات ضریب تکثیر موثر با تغییرات چیدمان ذرات سوخت داخل گلوله ها در راکتور 10-HTR به کمک کد MCNP -4C

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0