استفاده از کولیماتور چند تیغه ای جهت تعیین دقیق ناحیه هدف در پرتودرمانی با شدت متغیر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0