محاسبه تحلیلی تراز انرژی اتمهای میونی برای l!=0

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (535.95 K)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0