مطالعه کوانتومی آهنگ همجوشی هسته ای مربوط به واکنش D-D در واکنش های کم انرژی با استفاده از حفره سازی آکوستیکی در حوضچه حاوی مایع دوتریومی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0