تهیه و مشخصهیابی جاذبهای نانو حفره لانتانیم سیلیکات و بررسی کارآئی آنها در جذب فلزات سنگین و برخی رادیونوکلئیدها
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (99.1 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0