بررسی و بهبود ضریب هدایت حرارتی کامپوزیتهای کربن -اپوکسی و تاثیر افزودنی ها بر آن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0