جداسازی شیمیایی و اندازهگیری 25 عنصر فلزی در بافتهای اورانیوم با استفاده از سیانکس 923 به عنوان استخراج کننده توسط ICP-AES

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0