تعیین موقعیت ستون پلاسما با استفاده از حل معادله گراد -شفرانوف در توکامک 1IR-T
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (99.74 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0