تعیین جابجایی ستون پلاسما در توکامک 1IR-T بوسیله پروب مغناطیسی گسسته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0