محاسبه نیمه میکروسکوپیکی سطح مقطع هم جوشی با استفاده از مدل Double-Folding برای برهم کنش یون های سنگین در انرژی های متوسط

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0