انتقال درهم تنیدگی در محاسبه گر کوانتومی تشدید مغناطیسی هسته ای حالت مایع

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0