محاسبه سیگما وی دو واکنشLi (d , p?)T 6 وLi (d ,n?)3He 6 در انرژی های پایین (کمتر ازkeV 100 )

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0