محاسبه مسیر حرکت و انرژی الکترونهای تک انرژی حاصل از برهمکنش لیزرهای پرشدت فمتوثانیه با استفاده از قانون کپلر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0