محا سبه ویژه توابع و ویژه مقادیر دوترون براساس مدل توزیع کوارکهای تشکیل دهنده آن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0