پتانسیل اپتیکی واکنش یون سنگین O+ 208Pb16 با توجه به یک مدل اپتیکی تعمیم یافته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0