مدل سازی توزیع دما و سرعت سیال سدیم مایع در عبور از زانوی 90 درجه و تقاطع T - شکل

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0