بررسی مشخصات و نحوه جابجایی میل ههای کنترل در راکتورهای مدل VVER- 1000 (V- 446) و مقایسه با مدل VVER- 1000(V- 320) (راکتور نیروگاه بوشهر )

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0