بررسی توزیع دما و انتقال حرارت در دو نوع قرص سوخت توپر و توخالی قبل و بعد از تر کخوردگی در داخل قرص

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0