حل عددی معادله پخش نوترون وابسته به زمان در مختصات دو بعدی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (93.99 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0