محاسبه شار نسبی نوترون در رآکتور MNSR با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تجربی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0