مدل سازی نیروگاه هست های تحت فشار آبی 0001-VVER در شرایط پایدار با استفاده ازکد محاسباتی 5RELAP
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (95.93 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0