مدل سازی نیروگاه هست های تحت فشار آبی 0001-VVER در شرایط پایدار با استفاده ازکد محاسباتی 5RELAP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0