بررسی تغییرات پارامترهای ترموهیدرولیکی راکتور 0001-VVER بوشهر در اثر کاهش دبی ناشی از بروز ناکارایی در پمپ های مدار اولیه با استفاده از مدل CI

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0