مقایسه کدهای عملیاتی 15-AAPM TG و 893- IAEA TRS برای اندازه گیری دوز جذبی پرتوهای فوتون و الکترون در آب
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (98.31 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0