مطالعه ویژگی ترمولومینسانس درتک بلورهایKCl:Eu,Mn و KCl:Eu برای دزیمتری تابش هسته ای گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0