تدوین برنامه شبیه سازی سیستم تصویربرداری DHCI مدل DST-XLi با روش PET به منظور بررسی کیفیت تصاویر قلب با استفاده از کد4 EGS
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (95.76 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0