بررسی و تهیه آلیاژ پلیمری مقاوم به شعله بر پایه پلی الفینها به منظور تولید قطعات تزریقی قابل انقباض حرارتی با پرتوهای الکترونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0