بررسی اثر ناخالصی Tiو Mg در بلور LiF به روش ترمولومینسانس و تعیین مشخصه اپتیکی آن به روش سونش شیمیایی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0