طراحی موازی ساز سیستم رادیوگرافی نوترونی با استفاده از محاسبات مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (99.33 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0