بررسی دز مؤثر ارگانهای بدن در CT معمولی، اسپیرال، دوال اسپیرال با اندازهگیری CTDI و نرم افزار 052-SR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0