مقایسه تغییرات گاف انرژی لایه های نازک ZnS تابشدهی شده با الکترونهای پرانرژی MeV10 و بازپخت شده در دماهای مختلف

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0