بررسی مراکز رنگی ایجاد شده در اثر تابش یون ساز گاما در تک بلور های KCl بدون ناخالصی و نیز همراه با ناخالصی های Li, Ti & Ca

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>