بررسی مراکز رنگی ایجاد شده در اثر تابش یون ساز گاما در تک بلور های KCl بدون ناخالصی و نیز همراه با ناخالصی های Li, Ti & Ca
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (104.82 K)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0