بررسی ایزودزهای حاصل از سیم های ایریدیوم 192 با آهنگ دز پایین در کاشت های تک صفحه و مربعی سیستم پاریس با استفاده از فیلم های رادیوکرومیک EBT و مقایسه آن ها با ایزودزهای حاصل از سیستم طراحی درمان

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0