جذب زیستی اورانیوم با استفاده از باکتری Pseudomonas fluorescens
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (99.68 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0