تاثیر مقدار 8U3O اضافه شده به پودر دی اکسید اورانیوم بر چگالی و درصد انقباض حجمی ناشی از سینترینگ قرص های سوخت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0