تحلیل تست سقوط آزاد و نفوذ به روش المان محدود برای بسته بندی نوع B حمل مواد رادیواکتیو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0