ساخت کامپوزیت تبادلگر یونی پلی آکریلونیتریل – کلینوپتیلولیت و کاربرد آن در حذف یون استرانسیم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0