تعیین توزیع دز نوترون در ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از دزیمتر ژلی پلیمری PAGAT
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (108.02 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0