تعیین توزیع دز نوترون در ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از دزیمتر ژلی پلیمری PAGAT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0