محاسبه تحلیلی پارامترهای همجوشی مولکولهای سه جسمی در مختصات ژاکوبی با استفاده از بسط تابع موج برحسب هارمونیکهای فوق کروی و توابع توسعه یافته لاگر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0