مطالعه و بررسی پلاسمای همجوشی هسته ای در دستگاه پلاسمای کانونی “دنا” به منظور تولید رادیو ایزوتوپهای O15 و C11

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0