حل معادله ترابرد چندگروهی و محاسبه فاکتور عدم مزیت با استفاده از روش اجزای محدود و بسط هارمونیک های کروی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0